طلوع خورشید قاچ خورده

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزکاری

تصویر آینده : رد ماهواره