غروب خورشید

تصویر و حق کپی : احمد کریمی

امروز را جشن مهرگان و مهرورزی در ایران زمین نامیده‌اند. ابوریحان بیرونی می نویسد : ” مهرگاه، شانزدهم روز است از مهر ماه و نامش مهر، اندرین روز، افریدون ظفر یافت بر بیورسب جادو، انک معروف است به ضحاک، و به کوه دماوند بازداشت. و روزها که سپس مهرگان است همه جشنند، بر کردار آنچ از پس نوروز بود…. “. اما تصویر امروز یکی از مناظر منحصر به فرد در ایران است، غروب خورشید. غروبی که در بسیاری از مناطق ایران دیدنی است. اما دیدن غروب خورشید در کنار دریا یه همراه ابرها، که نور خورشید از پس آنها بیرون زده، جذابیت دیگری دارد. تصویری که امروز برای شما انتخاب شده را می توانید در سواحل جنوبی ایران هر روز مشاهده کنید.