هواتاب

عکاس : محمود کریمی

هواتاب، درخشندگي خفيفي در جو بالاي زمين است كه در شب آشكارا ديده ميشود. هواتاب هنگامي به وجود مي‌آيد كه اشعه هاي قوي خورشيد به گازهايي خصوصاً اكسيژن و نيتروژن بتابد. اين تابش موجب واكنش‌هايي مي‌شود كه اتم‌ها و مولكول‌هاي خنثي را به يون تبديل مي‌كند. وقتي كه اين اتم‌ها و مولكول‌هاي يونيزه شده دوباره با هم گرد شوند، نور توليد مي‌شود.

هواتاب تا پاسي از شب كه از غروب خورشيد گذشته است، ادامه پيدا مي‌كند.