لکه‌های خورشیدی

لکه‌های خورشیدی جزو معروفترین موارد رصدی بر سطح خورشید است. این لکه‌ها هنگامی که خورشید در حال فعالیت زیادی است پدیدار می‌شوند. نخستین بار گالیله توسط تلسکوپ کوچک خود توانست آنها را ثبت کند. بر پایه پژوهش‌های انجام شده، خورشید در دوره ای ۱۱ ساله به بیشینه ی فعالیت‌ها می‌رسد، امسال نیر خورشید در حال ورود به بیشینه ی فعالیت‌های خود است، ولی لکه‌های زیادی بر سطح آن دیده نشده است.