لکه خورشیدی ۱۰۲۹

تصویر از : محمد انصاری

تصویری از لکه‌ی ۱۰۲۹ از پشت تلسکوپ را شاهد هستید. این لکه به دلیل طولانی بودن زمان ماندگاری بر روی خورشید بسیار معروف شد. جو خورشید به سه بخش: شید سپر، فام سپر و تاج تقسیم بندی می‌شود و چشم انسان تنها می‌تواند در شرایط عادی سطح شید سپر را ببیند و تاج تنها در زمان خورشید گرفتگی کامل دیده می‌شود. سطح شید سپهر خورشید دارای دمایی برابر با ۶۵۰۰ درجه کلوین است. اما در برخی از مناطق خورشید به دلیل شار بسیار قوی مغناطیسی و بوجود آمد، دو قطب مغناطیسی ایجاد می‌شود و دما حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه کلوین پایین می آید و به همین دلیل سطح شید سپهر دیده نخواهد شد. به این مناطق لکه‌ی خورشیدی یا کلف می گویند که با زیاد شدن آنها نشانی از بیشتر شدن فعالیتهای خورشیدی است.

تصویر آینده : سحابی ویلا