ماه‌گرفتگی در یک نما

تصویر از : سعید بهرام نژاد

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی رویدادهای بسیار دیدنی و مهم محسوب می شود. آخرین ماه گرفتگی که در ایران دیده شد، ۲۷ مرداد ۱۳۸۷ بود که تمامی مراحل آن در ایران دیده شد.
تصویر آینده : سحابی سر اسب