کمپ رصدی

تصویر از :آرمان گلستانه

دیدن آسمان از درون شهرها امروزه بسیار مشکل است. آسمان شهرها به اندازه‌ای روشن است، که تنها می توان هاله‌ای نارنجی رنگ را در آسمان مشاهده کرد. این موضوع باعث می‌شود که علاقه‎‌مندان به رصد آسمان شب، خود را به اطراف شهرها برسانند، تا شاهد زیبایی‌های آسمان شب باشند. در این بین رعایت بسیاری از نکات ایمنی و اصول کمپینک بسیار مهم و حیاتی است. از این رو وجه مشترک کوهنوردی و ستاره‌شناسی نمایان می شود و نیاز ستاره‌شناسان به ابزارهای کمپینگ ضروری خواهد بود. تصویر بالا نمایی از چند رصدگر است، که در حال استراحت پیش از رصد آسمان هستند و در بالای سر آنها صورتهای فلکی شکارچی و گاو و در سمت چپ ستاره‌ی شباهنگ، به آسانی قابل مشاهده است.

تصویر آینده : برج رادکان و شهاب