مراحل ماه‌گرفتگی جزئی

تصویر از : کیارش مشعوفی

ماه‌گرفتگی و خورشید گرفتگی دو رویداد بسیار جذاب و علمی در ستاره‌شناسی هستند. اما در این بین این دو، ماه‌گرفتگی از دیدنی‌های خاص خود برخوردار است. فاصله‌ی ماه از مین تقریباً ۳۸۰.۰۰۰ کیلومتر و قطر آن ۳۷۰۰ کیلومتر است. یعنی قطر ماه تقریباً یک سوم قطر زمین می شود. ماه هر ۲۷ روز یک بار به دور زمین می‌گردد اما همیشه به درون سایه‌ی زمین فرو نمی رود. سایه‌ی زمان دارای دو بخش تمام سایه و نیم سایه است، اما به دلیل وجود جو زمین و شکست نور، همیشه تمام سایه کاملاً تاریک نیست و به همین دلیل در ماه‌گرفتگی کلی ماه به رنگهای نارنجی، قهره‌ای تیره در خواهد آمد. تصویر بالا از کنارهم گذاشتن ۱۸ فرم تصویر در یک کارد نمایشی از ماه‌گرفتگی جزئی است.

تصویر آینده : سرجادگر