سحابی جادوگر

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

سحابی‌ها در اعماق آسمان به شکهای مختلفی دیده می شوند، اما برخی از آنها مانند برخی از اجسام و یا اشخاص زمینی است. در این بین یکی از سحابی‌های دیدنی به نام سر جادوگر در صورتفلکی جبار، واقعاً شبیه جادوگر است. نمایی ترسناک که در کنار ستاره‌ی رجل الجبار جای دارد. این سحابی توسط چشم و یا حتی تلسکوپ دیده نخواهد شد و تنها در نوردهی بلند مت توسز عکاسی نمایان می شود. سرجادوگر در فاصله‌‎ی ۱۰۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و توسط نوری که از ستاره‌ی نورانی رجل الجبار به آن تابیده شده، دیده می‌شود. برطبق رصدها و محاسبات گستردگی آن در حدود ۵۰ سال نوری برآورد می‌شود.
تصویر آینده : طلوع ماه کامل