برساووش مخزن سحابی‌ها

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

تصویر بالا نمایی از صورت فلکی برساووش و چند جرم غیر ستاره‌ای بسیار دیدنی است. اولین جرم غیر ستاره‌ای که دیده می شود، نامش سحابی کالیفرنیا (California Nebula ) است که در سمت راست تصویر به صورت توده قرمزرنگی دیده می شود و در فاصله ۱۵۰۰ سال نوری از ما قرار دارد. این سحابی دارای گستردگی ۱۶۰ دقیقه قوسی در ۴۰ دقیقه قوسی است و تقریباً ۶ ماه کامل در آن جا می شود. در سمت چپ و بالای تصویر دو خوشه ستاره‌ای به نامهای h و X قرار دارد. دو خوشه‌ای که با چشم غیر مسلح و با کمی دقت در مرز صورت فلکی برساووش و ذات الکرسی دیده می شود. اما در این تصویر سحاب دیگری دیده می شود که در کمتر تصاویر آسمان شب دیده شده، سحابی به نام IC 1848 که با گستردگی ۴۰×۱۰ دقیقه قوسی در فااصله ۱۳۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

تصویر آینده : خوشه پروین