صلیب شمالی در حال غروب

تصویر و حق کپی : اشین زاکاریان ( TWAN )

صورتهای فلکی تابستانی هنوز در زمان غروب خورشید، قابل دیدن هستند. اما د این بین راه شیری، جلوگاه دیگری دارد. تصویر بالا نمایی از راه شیری، صلیب شملی و ستاره‌ی وگا ( آلفای – شلیاق ) است که بر فراز یکی از روستاهای قدیمی استان مازناران به نام نیاک، تهیه شده است. اگر کمی در تصویر دقت کنید ، می‌توانید سحابی آمریکای شمالی را بر بالای ستاره‌ی دنب مشاهده کنید.

تصویر آینده : صورتهای فلکی زمستانی