خورشید سوزان

تصویر از : امیر حسین ابوالفتح

هر روز خورشید به صورت زرده‌ی تخم مرغی از شرق طلوع و در غرب، غروب می‌کند. اما دیدن فورانهای این ستاره‌ی متوسط، با چشم امکان پذیر نیست. اما برخی ابزارهای رصدی مانند فیلترهای اچ – آلفا می‌توانند شراشره‌ها و فورانهای سطح خورشید را در پیش چشم رصدگر، ظاهر کنند. تصویر بالا نمایی از خورشید در طیف اچ – آلفا است که یکی از لکه‌های خورشیدی نیز در آن نمایان است.

تصویر آینده : حلقه‌ی خورشید