سحابی رزت از نگاهی دیگر

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

در فاصله‌ی ۱۳۰ سال نوری از ما، سحابی روزت ( Rosette Nebula ) یکی از زیباترین سحابی‌های اعماق آسمان دیده‌ می‌شود که در صورت فلکی تکشاخ جای دارد. سحابی که درون آن خوشه‌ی ستاره‌ای کوچکی از گروه O و B نیز دیده می‌شود. تصویر بالا، نمایی از این سحابی است که توسط دوربین عکاسی اصلاح شده ( Modify ) تهیه شده است.

تصویر آینده : تاریکی در قسمتی از ماه