تاریکی در قسمتی از ماه

تصویر از : محمد سلطان الکتابی
دهم بهمن‌ماه ۱۳۸۸ تمام ایران، بجز مناطق ابری، شاهد تاریک شدن بخش کوچکی از ماه بودند. آخرین ماه گرفتگی در سال ۲۰۰۹ میالادی که به راستی آن را باید سال جهانی ستاره شناسی دانست. سالی که بسیار پربار و پر از وقایع ستاره‌شناسی زیبایی بود. تصویر بالا نمایی از آخرین ماه گرفتگی جزئی در سال ۲۰۰۹ میلادی است که توسط محمد سلطان الکتابی در میدان نقش جهان اصفهان و در لا به لای ابرها تهیه شده است.

تصویر آینده : دگرگونی لکه‌ی خورشیدی