لکه‌ی ۱۰۴۰ بزرگتر از زمین

تصویر از : جواد تسوجی

لکه‌ی ۱۰۴۰ که به تازگی بر خورشید ظاهر شده است، بسیار بزرگتر از حد تصور دیده می‌شود. این لکه‌ی خورشیدی به اندازه‌ای تقریباً ۴ برابر زمین، توسط ساده‌ترین ابزار رصدی خورشید قابل دیدن است. لکه‌های خورشیدی در هر زمان دچار دگرگونی می‌شوند و به همین دلیل دارای شکل هندسی خاصی نیستند.

تصویر آینده : خورشید