درختان در زیر آسمان پرستاره‌ی سیستان و بلوچستان

تصویر از : سیما سرگلزایی

بازم هم درخت سوژه‌ای برای تصویربرداری از آسمان شب شد. این بار آسمان زیبا و پرستاره‌ی سیستان و بلوچستان میهمان تصویر امروز ستاره‌شناسی ایران است. تصویری که گویای حرکت زمین به دور خود ( ۳۰ کیلومتر بر ثانیه ) است. حرکتی که باعث طلوع و غروب روزانه‌ی خورشید و ماه می‌شود. برای درک بهتر حرکت زمین به دور خود، زمان طلوع و یا غروب سیارات، ماه و خورشید بهترین فرصت است.

تصویر آیتده : خورشیدگرفتگی و لکه‌ی ۱۰۴۰