ماه نیمه

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح

ماه همیشه بسیار جذاب و دیدنی بوده است و چند روز دیگر به صورت نیمه ( تربیع اول ) دیده خواهد شد که بهترین فرصت برای دیدن عوارض سطحی ماه خواهد بود. عوارض سطحی ماه شامل کوه‌ها، دره‌ها و مکان‌های برخوردی است که برخی از آنها توسط چشم غیر مسلح ( بدون ابزار رصدی ) قابل دیدن است. در سال ۱۶۱۰ وقتی که گالیله با تلسکوپ تازه اختراع شده خود به رصد ماه پرداخت نواحی تاریکی را در سطح آن مشاهده کرد و فکر کرد که این نواحی تاریک دریاست و لذا این مناطق را دریا نامید. امروزه با دقت بالایی که ابزارهای رصدی دارند، می توانید سایه‌ی عوارض ماه و حرکت آنها را مشاهده کنید.

تصویر آینده : شهاب دیدنی