شهاب دیدنی

تصویر و حق کپی :سعید بهرام نژاد

همیشه بارش شهابی برساووشی، مورد توجه رصدگران بوده است. بارشی که در ۲۱ و ۲۲ مرداد هرسال فعال می‌شود و مرکز آن در صورت فلکی برساووش قرار دارد. اما فصل زمستان بارش شهابی قابل توجهی بجز ربعی ندارد. تصویر بالا، نمایی از شهاب‌ نورانی برساووشی است، که در سال ۱۳۸۶ تهیه شده.

تصویر آینده : طلوع جبار بر فراز خانه قدیمی