درخت بی شاخ و برگ

تصویر و حق کپی : بابک پرهیزگاری

امروزه بسیاری از درختان سرسبز جای خود را به درختان بی شاخ و برگ داده‌اند تا به این باور برسیم، که زمین ما در حال نابودی به دست خودمان است. تصویر امروز نمایی از درختی است، که روزگاری بسیار سرسبز بوده و امروز به درختی بریده بریده تبدیل شده. نمایی از آسمان‌شب بر فراز قله دماوند و درخت و رد ماه‌واره‌ای که به وضوح دیده می‌شود.

تصویر آینده : آدم برفی