شهاب رُبعی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری‌زاده

اگر به خاطر داشته باشید، چند هفته پیش آسمان‌شب میزبان بارش شهاب‌های ربعی بود. بارشی که با تعداد کم شهاب و قدر پایین، دلیلی برای شکارچیان لحظه‌های آسمانی شده تا به ثبت شهاب‌های آن بپردازند. تصویر بالا نمایی ازشهابی نورانی از بارش ربعی است که در منطقه دماوند به ثبت رسیده است.

تصویر آینده : آسمان پرستاره بر فراز سخره‌ها