خرس بزرگ

تصویر و حق کپی : محمد جواد فهیمی

دب اکبر، خرس بزرگ، ملاقه، نامهایی هستند که به گوش بسیاری از مردم رسیده است. صورت فلکی که راهنمای رسیده به شمال است. خرس بزرگ معروفترین صورت فلکی آسمان نیمکرده شمالی که به دور ستاره‌ی قطبی در گردش است و بیشتر مواقع شب می‌توان آن را مشاهده کرد.این صورت فلکی ترکیبی از هفت ستاره‎‌ است که به شکل ملاقه‌ای به همراه دسته هستن. اگر دو ستاره‌ی اول آن را به سمت قوس دسته‌ی ملاقه، به اندازه‌ی ۵ برابر امتداد دهید، به ستاره‌‌ی قطبی خواهید رسید. ستاره‌ای که به دلیل قرار گرفتن در راستای محور زمین، به نظر می‌رسد که همه‌ی ستاره‌ها به دور آن در گردش هستند. صورت فلکی خرس بزرگ جایگاه بسیاری از اجرام اعماق آسمان معروف مانند M81 و M82 و بسیاری کهکشانهای کم نور دیگر است.

تصویر آینده : طلوع جبار