کمپ رصدی در زیر صورت‌فلکی جبار

تصویر و حق کپی : آرمانه گلستانه

صورت‌فلکی جبار یکی از سوژه‌های دیدنی در آسمان زمستان است. بارزترین جسم در اعملق آسمان این صورت‌فلکی، سحابی جبار یا M42 است. به دلیل تراکم بسیار زیاد غبار و گاز و تشکیل دیسکهای بیش ستاره‌ای به این سحابی، زایشگاه ستاره‌ها نیز می گویند. تصویر بالا نمایی از طلوع جبار بر فراز کمپ رصدی در منطقه سیستان و بلوچستان است.

تصویر آینده : ماه گرفتگی کامل