ماه، مشتری، زهره

تصویر و حق کپی : محمد انصاری

هلال ماه و سیاره‌های صبحگاهی و شامگاهی ترکیب زیبایی را برای عکاسی بوجود می‌آورند. یکی از مقارنه‌های دیدنی در سال گذشته مقارنه‌ی ماهف مشستری و سیاره‌ی مشتری بود که در برخی از کشورها به صورت صورتک دیده می شود. دو سیاره به عنوان چشمان و کمان هلال به جای دهان این صورتک بود.

تصویر آینده : خاک بر فراز ایران!!!!