طلوع جبار

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری‌زاده

جبار ( شکارچی ) معروفترین صورت‌فلکی آسمان زمستانی است. صورت‌فکی که راهنمای یافتن دیگر صورتهای‌فلکی است. کمربند جبار، شمشیر جبار، سپر جیار و پاها و شانه‌های آن در آسمان به راستی که شباهت بسیار زیادی به نام شکارچی دارد. این صورت‌فلکی جاگاه اجرام اعماق آسمان و ستاره‌های معرفی نیز است. سحابی سر اسب (Horsehead Nebula ) که چسبیده به ستاره‌ی زتا – جبار است. سحابی شعله ( Flame Nebula ) که در کنار سحابی سر اسب جای دارد و در آخر سحابی عظیم بارنارد (Barnard’s Loop ) که برای ثبت آن حتماً به عکاسی از آسمان نیاز است. در این بین دو ستاره‌ی ابط الجوزا ( به رنگ قرمز ) و رجل الجبار ( به رنگ آبی ) از بازترین ستاره‌های آسمان زمستانی نیز هستند، که می‌توان آنها را در شانه و پای جبار مشاهده کرد.

تصویر آینده : سحابی رزت از نگای دیگر