لبخند در آسمان

تصویر و حق کپی : محمد سلطان الکتابی

تصویر امروز یکی از پدیده‌های جالب جوی در آسمان است که به لبخند در آسمان یا Circumzenithal معروف است. این پدیده در اثر وجود کریستالهای یخ در ابرهای مژه‌ای یا نازک در ارتفاع بسیار بالای جو ( ۲۳۰۰۰ پا یا ۷۰۰۰ متری سطح زمین ) بوجود می‌آید و به شکل یک چهارم دایره دیده می‌شود و به شکل رنگین کمان است. این قوس زیبا در آسمان به لبخند در آسمان مشهور است. تفاوت این نوع رنگین کمان با آنچه در زیر باران دیدن می‌شود در زاویه‌ی تشکیل شدن آن است. رنگین کمان به صورت قوسی است که ابتدا و انتهای آن در روی زمین است، ولی لبخند در آسمان به صورت فوسی مخالف جهت خورشید و به اندازه‌ی یک چهارم دایره تشکیل می‌شود.

تصویر آینده : مقارنه بر فراز پل سیدنی