سایه زمین

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

کمی پس از غروب آفتاب در مکان رصدخانه ملی ایران، سایه زمین نمایی زیبا در افق شرقی بوجود آورد که نشان از شفافیت آسمان منطقه است. این کوه که گرگش نام دارد با ارتفاعی برابر با ۳۶۰۰ متر از این به پس میزبان بسیاری از رصدگران خواهد بود. یکی از پدیده‌های جالب در این تصویر کمربند زهره نام داد که بر اثر پراگندگی نور خورشید در حال غروب سرخ رنگ است که در افق پراکنده شده و به مانند کمربندی خود را نشان می دهد.

تصویر آینده : ماه و مشتری