زحل در آسمان زمستانی

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی

تصویری زیبا از شکوفه‌ها به همراه طلوع سیاره‌ی زحل و صورت فلکی شیر از بلندای کوه‌های البرز، را شاهد هستید. سیاره‌ای که آن را ارباب حلقه‌ها نیز می گویند. اگر کمی به این تصویر توجه کنید، در بالای تصویر تعدای ستاره خواهید دید که در کنار یکدیگر جمع شده‌اند، به این تجمع خوشه‌ی ستاره‌ای کندوی عسل یا M44 می‌گویند.

تصویر آینده : سحابی M87 از نمایی نزدیک