بگرد تا بگردیم!

تصویر و حق کپی : عطا مقتدری

دور قطبی یکی از راه‌های نشان دادن حرکت زمین به دور خود است. محوری که به از شمال به سوی ستاره‌ای به نام ستاره‌ی قطبی است که تنها تا چند هزار سال دیگر آن را ستاره‌ی قطبی می‌نامند. چرا اینگونه است؟ دلیل آن حرکت تقدیمی زمین است. محور زمین در طی ۲۶۰۰۰ سال یک بار در اثر حرکتی فرفره‌ای، دایره‌ای را در بین ستاره‌های آسمان شمالی طی خواهد کرد و به سوی ستاره‌ای خاص قرار خواهد گرفت. هم اکنون ستاره‌قطبی و ۱۴۰۰۰ سال بعد ستاره‌ی وگا به عنوان ستاره‌ی قطبی خواهد بود.

تصویر آینده : نشانه‌ای به سوی خوشه‌ی M7