نشانه‌ای به سوی خوشه‌ی M7

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

تصویر آینده : جبار در کنار تمدن