همنشینی ماه و زهره

تصویر و حق کپی : امین جمیشیدی

دو روز قبل اختفای دیدنی سیاره زهره توسط ماه را در آسمان ایران شاهد بودیم و در همان روز و کمی پس از غروب خورشید، هلال ماه از سیاره زهره فاصله گرفته و مقارنه‌‌ای زیبا را بوجود آورد. تصویر امروز نمایی از این مقارنه به همراه رد شهاب است.

تصویر آینده : میراث ما در پناه آسمان شب