آلودگی نوری

تصویر و حق کپی : عبدالحسین هاشمی زاده

این عکسی از کابوس یک ستاره‌شناس است، آلودگی نوری.پشت این کوه پالایشگاه ها و میادین گازی پارس جنوبی در عسلویه است. در سمت راست شهر گله دار دیده می شود. کوهی که در میانه ی عکس دیده می شود چهره ی انسانی را در ذهن تداعی می کند که بر فراز روستای فال دراز کشیده و به آسمان خیره شده است .شاید او هم به حال این آسمان کم ستاره غصه می خورد. آیا آسمانی بدون خاک، نور زمینی و پاک در آینده خواهد ماند؟

تصویر آینده : گذر زهره