گردش آسمان

تصویر و حق کپی :عطا مقتدری

تصویر انتخابی امروز نمایی از گردش ستاره‌ها به دور ستاره‌ی قطبی و برفراز کوه‌های اطراف شهر اصفهان است. تصوری که نماینگر جهت محور زمین به دور ستاره‌ی قطبی است. اگر کمی دقت کنید دو شهاب پرنور را می توانید در این تاصویر مشاهده کنید. شهاب‌هایی که در هر لحظه به جو زمین وارد می شوند و در اثر اصطکاک با جو زمین، گرم شده و به حد گداختگی می رسد، در این زمان گازهای اطراف خود را یونیزه می کند و ما می توانید به صورت ردی آن را در آسمان مشاهده کنیم. برخی از شهاب‌ها از مکانی خاص ( صورت فلکی ) انشعاب پیدا می کنند. به این حالت بارش شهابی می گویند که معروفترین آنها بارش شهابی برساووشی، جوزایی، اسدی و جباری است.

تصویر آینده : روز ستاره‌شناسی بارانی