داس مه و نگین درخشان آسمان

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

تصویر آینده : ردهای قرمز