فرود ستاره ها بر بام‌ها

تصویر و حق کپی : آریانا آهنگری

رد ستاره‌ها در زمان غروب در افق شرقی بر بالای بانم‌ خانه‌های شهر زاهدان تصویر انتخابی امروز است. تصویری که گویای چند مورد مهم است. آلودگی نوری شهر از مهمترین مشخصه‌های این تصویر است. بر طبق پیش بینی آلودگی نوری در آینده به حدی خواهد رسید که آسمان تاریکی برای رصد باقی نخواهد ماند!!!!

تصویر آینده : شکوفه‌های سفید در زیر نور دایره البروج