نظاره گر سماک اعزل

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

ستاره‌ی سماک اعزل پورنورترین ستاره‌ی صورت فلکی خوشه ( سنبله ) است. این ستاره از قدر ظاهری ۱ و در فاطله‌ی ۲۸۰ سال نوری از ما قرار دارد. بهترین راهنما برای یافتن آن استفاده از دم صورت فلکی خرس بزرگ است. با امداد قوس دو ابتدا به ستاره‌ی سماک رامح ( صورت فلکی عواء ) و سپس به سماک اعزل خواهید رسید. این ستاره در کنار مسییر عبور خورشید یا دایره البروج قرار دارد و در فرهنگ و ادب پارسی از آن بسیار یاد شده است. خاقانی در یکی از اشعار خود می گوید : ” بر فلک از دستبرد کلک او از سماک رامح اعزل کرده اند “. نظامی نیز می گوید ” در مسیرش سماک آن جدول گاه رامح نمود و گاه اعزل “.

تصویر آینده : مشتری در بین درختان سربه فلک کشیده