غروب در کویر

تصویر و حق کپی : امیر حسین ابوالفتح

تصویری از غروب خورشید در کویر مرکزی ایران، مرنجاب و دریاچه‌ی زیبای نمک را برای امروز انتخاب کرده ایم. تصویری که توسط لنز تله تهیه شده و شما می توانید کوه‌های کرکس و قرص خورشید را به آسانی مشاهده نمایید.

تصویر آینده : ماه و زهره!