مثلث تابستانی در نور صبحگاهی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

بدون شک تا به حال واژه‌ی مثلث تابستانی به گوشتان رسیده است. مثلثی که از سه ستاره‌ی نورانی در آسمان تابستانی ساخته شده است. این سه ستاره عبارتند از دنب یا آلفای – قو (Deneb ) که ستاره‌ای از قدر ۱٫۲ است و ستاره‌ی اصلی صورت فلکی قو ( Cygni ) محسوب می‌شود. ستاره‌ی بعدی وگا (Vega ) یا نسرواقع یا آلفای – شلیاق است. ستاره‌ای نورانی از قدر ۰٫۰۲- که در صورت فلکی شلیاق (Lyra ) جای دارد و به رنگ آبی است و بسیار سوزان. ستاره‌ی آخر نسرطایر یا آلفای – عقاب (Altair ) است که ستاره‌ای نورانی از قدر ۰٫۷ در آسمان می درخشد. اتصال این سه ستاره به یکدیگر مثلثی را برای شما پدید می آورد که می تواند راهنمای مناسبی برای صورتفهای فلکی دیگر باشد.

تصویر آینده : رد مریخ و قلب شیر در افق