رویای دست نیافتنی

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه
در این کادر بندی زیبا و ترکیبی رد حرکت ظاهری ستارگان به همراه منظره ای از طبیعت بی انتها ی ایران به تصویر کشیده شده است.حرکت ظاهری ستارگان در کره سماوی معلول حرکت چرخشی پادساعتگرد کره ی زمین به دور محور خود از ست غرب به شرق است که نمود ظاهری آن رویت حرکت ستارگان در جهت مخالف حرکت چرخشی زمین است. ستارگان در مدت زمان ۲۳ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۴ ثانیه دو بار از نصف النهار ناظر عبور می کنند که این مدت زمان را یک شبانه روز ستاره شناسی می نامند که دقیقا با مدت زمان حرکت چرخشی زمین برابر است.
تصویر آینده : نمایی نزدیک از M101