نمایی نزدیک از M101

تصویر و حق کپی : شاهین حسینی

تصویر آینده : راه شیری در جاده هراز