راه شیری در جاده هراز

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

این نمای رویایی شکوه بی مانند نوار کهکشان راه شیری را بر فراز قسمتی از نورهای همواره مزاحم رصد زیبایی های آسمان شب را به شکلی هنرمندانه به تصویر کشده است.گویی نورهای مزاحم در برابر عظمت و زیبایی راه شیری نمودی ندارند! همچنین صورت های فلکی بارزو نام آشنایی نیم کره‌ی شمالی همانند ک‍ژدم و قوس نیز در این تصویر خود نمایی می کنند. ناحیه ای که محل تجمع تعداد بسیاری از خوشه های باز و کروی شگفت آور و درخشان آسمان شب است. خوشه هایی که بر اثر نیروی گراتنشی متقابل اجتمعای از چند صد هزار ستاره را در ناحیه ای نسبتا متراکم به وجود می آورند.

تصویر آینده : نگاهی به سوی کژدم