رصد خورشید

تصویر و حق کپی : محمد همایونی

رصد خورشید برای عموم مردم بسیار جذاب است. آنان به دنبال این هستند که بدانند در خورشیدی که هر روز طلوع می کند چه می گذرد. اما بسیاری غافل از خطرناک بودن رصد خورشید بودن رعایت نکات ایمنی، باعث خسارت جبران ناپذیری به چشم خود می شوند. اما برای رصد خورشید راه های مختلفی است که یکی از راحترین آنها استفاده از کاغذ سفید در پشت چشمی تلسکوپ است. اما رصد خورشید به صورت مستقیم تنها باید از طریق استفاده از فیلتر مخصوصی به نام مایلار و یا ND صورت گیرد که در جلوی ععدسی و یا آینه اولیه تلسکوپ قرار بگیرد تا ۹۹.۸ درصد نور خورشید را از خود عبور ندهد. استفاده از فیلترهایی که در پشت چشمی تلسکوپ نصب می شوند بسیار خطرناک است و در صورت دیدن این نوع فیلترها آن را سریعاً نابود کنید!!

تصویر آینده : رصد در کنار شاخاب پارس