نمایی نزدیک از سیاره مشتری

تصویر و حق کپی : پارسا عباسی

تصویر آینده : ذات الکرسی به دنبال قیفاووس