رد سیاره مشتری

تصویر و حق کپی : مانیا رهبان

سیاره مشتری این شب ها در صورت فلکی حوت قرار دارد و با درخشندگی خیره کننده اش زیبایی دو چندانی به آسمان شب می بخشد،در تمدن های کهن این سیاره را به نام ستاره ی زندگی بخش می شناختند از این رو این سیاره را در فرهنگ ایرانی به نام هورمزد یا اهورامزدا نامیدند.در این عکس رد سیاره مشتری را بر فراز درختان در شب پرستاره ی منطقه ی کوهپایه در استان کرمان مشاهده می کنیم.

تصویر آینده : رد غروب ستاره ها در شب ماه کامل