عکاسی در زیر گنبد آسمان

تصویر و حق کپی : آرمان گلستانه

تصویر آینده : زمین تشنه