سبزی زمین در زیرپای آسمان

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

زمین در حال نابودی است. این متن کوتاه، پر معنا و وحشتناک را از سالها قبل شنیده اید. جمله‌ای که نشان از به زوال رفتن زمین است. زنگ خطر از بین رفتن زمین با نابودی درختان و سرسبزی آن زده شده و هر روز وضعیت بدتر می شود. کمی در آفرینش، زیبایی‌ها، جانداران و بخصوص انسان ساکن در روی زمین تأمل کنید! یک لحظه فکر کردن نیز کافی است تا به این نتیجه برسیم که محیط زیست ما در حال نابودی است و هر روز با ساخت کارخانه‌ها و شهرها و قطع درختان به این روند کمک بیشتری می کنیم. اگر پیش بینی ها درست باشد تا ۳۰۰ سال آینده بشر مکانی آسوده برای زیستن ندارد. پس دست به کار شوید و فکری کنید! شاید آخرین مکانی که برای بشر باقی بماند آسمان و سفر به سیاره‌ای دیگر باشد که چند روز پیش استیون هاوکینگ به آن اشاره کرد.

تصویر آینده : گاما قو