ماه همشه دیدنی و جذاب

تصویر و حق کپی : سیامک ثابت

ماه همیشه دیدنی و جذاب است. شبهایی که ماه کامل در حال طلوع است، بسیاری از مردم در شهرها و روستاها و حتی مناطق بیابانی مجذوب بالا آمدن آن از افق می شوند. اما تصویر امروز با همیشه فرق دارد! ماه به رنگهای مختلفی دیده میشود، چرا؟ این تصویر توسط نرم افزار ویرایش شده تا بتوان عناصر روی ماه را تشخصیص داد. در این روش پس از تهیه تصویر با کیفت از ماه، آن را توسط نرم افزار فوفتوشاپ و بخش hue/saturation ویرایش می کنند تا رنگهای اصلی در روی ماه که توسط چشم ما دیده نمی شود، نمایان گردد. شما نیز ما توانید این روش را امتحان کنید و تحقیقات خوبی را بر روی ماه انجام دهید.

تصویر آینده : کنار یکدیگر در کویری