کنار یکدیگر در کویری

تصویر و حق کپی : کاوه نفوشا

سیاره‌های شامگاهی، زهره، زحل و مریخ در این روزها نمایی جذاب در افق ( در صورت صاف بودن ) را پدید آورده اند. این بار رصدگران در شبی صاف و به دور از هیاهوی شهر به کویر مرکزی ایران پناه بردند تا در این جمع سهیم باشند. سیاره زهره مانند همیشه نورانی ترین سیاره در جمع است. سمت راست آن سیاره زحل و ست چپ کمی بالاتر سیاره مریخ دیده می شود. تک ستاره‌ای که در سمت چپ تصویر ستاره سماک اعزل است. آرامش کویر در این تصویر را کمی حس کنید!

تصویر آینده : بلندترین دست ساخته ایرانی