دریچه‌ای به آسمان

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

ستاره‌ها هر شامگاه پس از غروب خورشید از شرق طلوع می کنند و صبحگاه ناپدید می شوند! اما این موضوع اینطور نیست که تصور می کنید. بسیاری فکر می کنند که ستاره‌ها در طی روز ناپدید شده و یا غروب می کنند و در شب‌ها طلوع، اما این باور اشتباه است. موضوع را کمی گسترده تر می کنیم، سیاره زمین دارای جوی به قطر ۵۰۰ کیلومتر است که تماماً از ذرات آب و بخ است. نور خورشید پس از رسیدن به زمین و عبور از جو مقداری از آن در بین ذرات آب و بخ پخش می شود و درصدی که به زمین برخورد کرده است نیز بازتاب می یابد و به همین دلیل به ظاهر آسمان روشن شده و می گوییم روز شده است. بر این اساس ناظران زمینی به دلیل نور بسیار زیاد خورشید که در جو زمین پراکنده شده است، تصور می کنند که ستاره‌ها ناپدید می شوند و یا غروب می کنند، اما اینگونه نیست و ستاره ها در آسمان کماکان می درخشند. اگر شما در روز با یک وسیله حمل و نقل به خارج از جو زمین بروید می بینید که آسمان تاریک شده، خورشید در جای خودش است و ستاره ها در اطراف آن. تصویر امروز بهانه‌ای شد تا با نام دریچه‌ای رو به آسمان که در ابیانه تهیه شده است، موضوع تاریکی و روشنی آسمان را مطرح کنیم.

تصویر آینده : دمبل سبز در اعماق آسمان