دمبل سبز در اعماق آسمان

تصویر و حق کپی : داریوش رئیس دانا و ساسان رئیس دانا

سحابی‌های سیاره نما دارای جلوه‌ی خاصی در بین اجرام اعماق آسمان هستند. سحابی زحل، هلیکس، چشم گربه و دمبل و بسیاری دیگر از سحابی‌های سیاره نمای دیگر زیبایی خاصی به آسمان شب داده اند. اما سحابی‌های سیاره نما چگونه پدید می آیند؟ ستاره‌هایی که اندازه‌ی اولیه‌ی آنها تقریباً برابر یا کمی بیشتر از خورشید هستند، پس از طی مرحله‌ی غول سرخ ( بزرگتر شدن خورشید از اندازه‌ی فعلی و تغییر رنگ به قرمز، در زمان سوزاندن هلیوم را مرحله‌ی غول سرخ می گویند)، گازهای درونی ستاره به ناگاه از آن دور می شوند و تنها هسته‌ی کوچکی از ستاره به نام کوتوله‌ی سفید باقی می‌ماند. حال، ممکن است این گازها به شکلها و رنگهای گوناگونی دیده شوند که هر کدام زیبایی خاصی دارد. در این بین سحابی دمبل یا M27 در صورت فلکی سپر با ترکیب رنگ سبز – آبی از زیبایی خاصی برخوردار است. برای دیدن این سحابی به تلسکوپ مناسب و آسمانی تاریک نیاز است، تا رنگ آن را بتوانید تشخیص دهید.

تصویر آینده : ماه و مشتری