ستاره سهیل

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

“پیدات نیست . ستار سهیل شدی !” جمله‌ای آشنا در فرهنگ قدیم و جدید ایرانی است که در زمان کم پیدا شدن شخصی از آن استفاده می شود. این ستاره یکی از ستاره‌های پرنور آسمان شب است که در عرض‌های جنوبی ایران به خوبی دیده می شود. ستاره سهیل در صورت فلکی کشتی ( حمال ) جای دارد و دارای قدری برابر با ۰.۶- است. این ستاره در ۳۱۳ سال نوری از خورشید جای دارد. اما دیدن این ستاره در کویر مرکزی ایران و نزدیکی دریاچه نمک، آن هم برای مدت زمان کوتاهی، جذب است. تصویر امروز نمایی از این ستاره و بازتاب نور آن در دریاچه نمک است.

تصویر آینده : ابری به شکل کالیفرنیا